Notura

 

Notura

25

Verkoop uit de hand: wat houden de aankoopkosten in?

Hoe zijn de aankoopkosten opgedeeld bij een verkoop uit de hand?

Iedereen weet dat bij verkoop uit de hand van een onroerend goed bepaalde kosten aan de notaris moeten worden betaald. Velen weten evenwel niet wat deze notariskosten inhouden.

Hier volgt een beknopt overzicht:

1. De registratierechten
Dit zijn de aan de overheid verschuldigde belastingen bij overdracht van een onroerend goed. Ze worden berekend op basis van de verkoopprijs aan 12,5% in Brussel. Wanneer het onroerend goed gelegen is in Vlaanderen dan worden ze berekend op basis van de verkoopprijs aan 7% voor de aankoop van een enige eigen woning en 10% voor de aankoop van een grond of een niet-gezinswoning.

Soms kan de koper genieten van een verlaagd tarief. Aarzel niet om je hierover te informeren bij de notaris.

Bij aankoop van een nieuwbouw of een eigendom in opbouw, worden meestal de hierboven vermelde registratierechten betaald, berekend op de waarde van de grond, terwijl op de waarde van de gebouwen 21% B.T.W. wordt betaald.

2. Het ereloon van de notaris
Dit ereloon is bij wet bepaald en vastgelegd. Het wordt berekend op de koopsom, volgens welbepaalde percentages, die bovendien degressief zijn, wat wil zeggen dat het percentage kleiner wordt naarmate de koopprijs hoger is. Zo beloopt het ereloon op een aankoop van € 125.000 ongeveer 1,3 %, op een aankoop van € 200.000 ongeveer 1 % en op een aankoop van € 250.000 ongeveer 0,9 %.

De percentages voor de berekening van het ereloon dalen zo verder tot op het minimumpercentage van 0,057 % dat van toepassing is op de schijf van de verkoopprijs boven de 250.095 euro.

De notaris mag noch naar boven, noch naar beneden afwijken van deze wettelijke tarieven. Sinds 1 januari 2012 moet er 21% BTW betaald worden op de erelonen van notarissen voor alle akten die de notaris verlijdt (maar niet voor de registratierechten, de inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen, en het rolrecht).

3. De algemene kosten van de akte
Dit zijn de kosten die de notaris moet maken ondermeer in het kader van kadastrale, hypothecaire, stedenbouwkundige en fiscale opzoekingen, alsook voor aangetekende zendingen naar de diverse overheden, de kosten van de neerlegging van de akte op het bevoegde hypotheekkantoor, het recht op geschriften, bodemattesten, enzovoort.

Ze kunnen verschillen naargelang de complexiteit van het dossier doch bedragen gemiddeld tussen de € 700 en de € 1.100.

In bepaalde gevallen zijn er nog bijkomende kosten, zoals het aandeel van de koper in de kosten van de basisakte of van de verkavelingsakte, kosten voor het bekomen van een stedenbouwkundig attest, metingskosten. Ingeval deze kosten ten laste gelegd worden van de koper zal dit reeds voorzien zijn in de onderhandse verkoopovereenkomst.

Uit het voorgaande blijkt dat:

  • de verschuldigde registratierechten op de aankoop van een onroerend goed het grootste deel van de kosten uitmaakt, die weliswaar aan de notaris worden betaald, maar die door hem/haar onmiddellijk aan de overheid worden doorgestort;
  • men zeer voorzichtig moet zijn bij de vergelijking van de kosten bij verschillende aankopen, en dat men er zeker niet uit mag besluiten dat de ene notaris goedkoper of duurder werkt dan de andere.

Immers:

  • als men de kosten omzet in een percentage dan daalt dit naarmate de koopsom stijgt. Dit omdat enerzijds de erelonen degressief zijn en anderzijds omdat de vaste kosten onafhankelijk zijn van de koopsom. In procenten uitgedrukt wegen de vaste kosten dus meer door op een kleine dan op een grote koopsom;
  • niet iedereen voldoet aan de voorwaarden van verlaging en/of vrijstelling van registratierechten;
  • de algemene kosten kunnen in bepaalde dossiers hoger zijn dan in andere.

Voor de kosten van de aankoop bestaan barema's. Ze geven het bedrag aan dat zal moeten betaald worden. De algemene kosten worden in deze barema's bij provisie geraamd.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .