Notura

 

Notura

 

NOTURA - Segers, Eyskens, Dierckx en Luyten, geassocieerde notarissen

Gasthuisstraat 7/1
2300 Turnhout
Tel. (014) 42.51.51
Fax. (014) 43.93.97

BVBA
BTW BE 0474669993
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

NOTURA - Segers, Eyskens, Dierckx en Luyten, geassocieerde notarissen

Moleneinde 14
2381 Ravels
Tel. 014/65.92.45
Fax. 014/65.92.46

BVBA
BTW BE 0474669993
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

6 november 2019

Wie samenwoont met zijn partner, geniet niet dezelfde bescherming als wie gehuwd is. Een aandachtspunt, ook voor wettelijk samenwonenden.

Wie feitelijk of wettelijk samenwoont kan niet rekenen op de bescherming van een gehuwde partner als de relatie op de klippen loopt of als één van de partners overlijdt. De notarissen stellen vast dat daar veel misverstanden over bestaan. ‘Dat leidt regelmatig tot drama’s’, zegt notaris Joni Soutaer, woordvoerder van Notaris.be.
 
Als bij feitelijke samenwonenden één van beide partners overlijdt, dan is de andere geen wettelijk erfgenaam. ‘Als deze partners samen een huis kochten en er niets is geregeld, dan gaat de helft van de gezamenlijke woning bij het overlijden van de partner naar diens erfgenamen en bestaat het risico dat de langstlevende er niet kan blijven wonen’, waarschuwt notaris Soutaer.

Wie voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, en dus wettelijk samenwoont, geniet evenmin de bescherming van een gehuwde partner.
Als dan één van de partners overlijdt, erft de langstlevende alleen het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Bij gehuwde partners is het erfrecht van de langstlevende ruimer.
Als de samenwonende partners willen vermijden dat de langstlevende met lege handen achterblijft, dan moeten ze een regeling treffen. Dat kan bijvoorbeeld via een testament, een schenking of door speciale clausules op te nemen in de aankoopakte van een woning.

Relatiebreuk
Ook als de relatie op de klippen loopt, is de bescherming voor de samenwonende partners beperkt. Zo doet het samenwonen in principe geen recht op alimentatie ontstaan, hoe lang ook de relatie heeft geduurd.

Ook daar kunnen de samenwonenden een mouw aan passen door een samenlevingsovereenkomst op te maken waarin ze dan toch een tijdelijk recht op alimentatie opnemen.
In zo’n samenlevingsovereenkomst kunnen de partners ook afspraken maken over de organisatie van het gezin of over de bezittingen. Zo kunnen ze afspreken welke bezittingen ‘persoonlijk’ en welke ‘gemeenschappelijk’ zijn of wat de bijdrage is van elke partner in de kosten van het huishouden.

Ook kunnen de samenwonenden in die overeenkomst een regeling treffen voor uitgaven die één van de partners doet aan de woning van de andere of over ongelijke investeringen in een gezamenlijk goed. Wie feitelijk samenwoont kan ook voorzien dat de toestemming van beide partners nodig is om de gezinswoning te verkopen. Voor wettelijk samenwonenden is de toestemming van beide partners wettelijk al vereist.

Notariële samenlevingsovereenkomst
Wettelijk samenwonenden moeten hun samenlevingsovereenkomst voor de notaris opmaken. Zo krijgen de partners deskundig advies vooraleer ze de onderlinge afspraken op papier zetten.

Die mogelijkheid wordt weinig benut. Uit cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat er vorig jaar 300 samenlevingsovereenkomsten voor een notaris werden getekend. Tijdens het eerste halfjaar van 2019 waren er dat gemiddeld 68 per trimester.

Feitelijk samenwonenden zijn niet verplicht om voor de opmaak van een samenlevingsovereenkomst naar de notaris te gaan. Toch biedt een notariële samenlevingsovereenkomst, naast het advies van de notaris, ook voor hen een belangrijk voordeel.
Met een notariële overeenkomst moeten de partners niet eerst naar de rechtbank stappen als bepaalde afspraken niet worden nageleefd. De partners hebben dan geen vonnis van een rechtbank nodig om deze afspraken ‘af te dwingen’. Ze kunnen de overeenkomst zelf gebruiken.

Perscontact:
Ellen Cleeren
Email: ellen.cleeren@fednot.be
Mobiel nummer 0499 / 572 360

Bron: Fednot

6 november 2019

Wat is een EPC? Hoe lang is het geldig? Welke gegevens zijn er in opgenomen? En hoeveel kost het?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.

Bron: Fednot

4 november 2019

Koppels met kinderen uit een vorige relatie komen dikwijls over de vloer bij notariskantoren. Vaak willen partners elkaar beschermen, maar niet ten koste van het erfrecht van hun eigen kinderen. Andere keren willen ze hun stiefkind bevoordelen. Soms willen ze juist zeker zijn dat alles blijft zoals het door de wet voorzien is. Verschillende situaties, met verschillende vragen. Wij overlopen de vijf meest voorkomende.

1. Kan een huwelijk met mijn partner nadelig zijn voor het erfrecht van mijn kinderen?
Huwelijkspartners worden bij een huwelijk sterk beschermd als het op erven aankomt. De huwelijkspartner erft de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Dat betekent dat hij of zij van alle goederen het genot zal hebben. Je huwelijkspartner zal in de gezinswoning mogen blijven wonen, een onroerend goed mogen verhuren, kunnen genieten van interesten… Kinderen erven de blote eigendom. Dat is als het ware het eigendomsrecht zonder het recht om van de goederen te genieten. De volle eigendom van de goederen zullen ze pas verkrijgen na overlijden van de overlevende huwelijkspartner.

Bij een huwelijk waarbij partners kinderen hebben uit een vorige relatie bestaat vaak de wens om een evenwicht te vinden tussen de bescherming van de nieuwe partner en de bescherming van de kinderen uit een eerste huwelijk of relatie. Een clausule Valkeniers komt aan deze verzuchting tegemoet. In samenspraak met je partner bepaal je met zo’n clausule dat zijn of haar erfrecht beperkt wordt. Zo wordt het erfrecht van je eigen kinderen maximaal gewaarborgd. Maar er geldt een grens: je partner moet na je overlijden minstens zes maanden in de gezinswoning kunnen wonen. Weet bovendien dat een Valkeniersclausule een erfovereenkomst uitmaakt. Hiervoor moet de notaris bepaalde formaliteiten en termijnen respecteren. Wil je een huwelijkscontract met zo’n clausule afsluiten vóór je huwelijk? Dan voorzie je best tijdig een afspraak bij het notariskantoor.

2. Kunnen mijn stiefkinderen van mij erven, als ik met hun ouder trouw?
Stiefkinderen hebben geen wettelijk erfrecht. Hoe lang je er al mee samenwoont. Ook het feit dat je getrouwd bent met hun ouder, doet er niet toe. Enkel je natuurlijke kinderen (en kinderen die ermee gelijk gesteld worden zoals adoptiekinderen) erven van jou.

3. Moet ik bijdragen in het onderhoud van mijn stiefkinderen?
Een stiefouder heeft geen rechtstreekse onderhoudsplicht ten aanzien van zijn stiefkinderen. Een gehuwde partner heeft wél de verplichting om bij te dragen in de lasten van het huwelijk. De kost van de opvoeding en het levensonderhoud van niet-gemeenschappelijke kinderen die in het gezin wonen hoort daarbij. Een stiefouder heeft dus wel degelijk een financiële verplichting, maar deze verplichting vloeit voort uit zijn huwelijk of zijn samenwoning. Ook wanneer een ouder wettelijk samenwoont met een nieuwe partner, geldt deze onrechtstreekse onderhoudsplicht ten aanzien van het kind.

In een specifiek geval geldt wel een rechtstreekse onderhoudsverplichting ten aanzien van een stiefkind. Na het overlijden van de ouder van het kind bestaat in hoofde van de stiefouder een plicht tot levensonderhoud van het stiefkind. Deze plicht is beperkt tot wat de stiefouder erfde van de ouder of toegekend kreeg in het huwelijkscontract of door schenking. Voor de overlevende partner die wettelijk samenwoonde met de overleden ouder geldt dezelfde verplichting. 

4. Ik beschouw mijn stiefkind als mijn eigen vlees en bloed. Hoe laat ik hem of haar iets na?
Familiebanden gaan soms verder dan ons eigen vlees en bloed. Sommige mensen wil daarom iets nalaten aan hun stiefkind. En dat kan perfect via een schenking (bij leven) of een testament (die na je overlijden zal uitwerken). Wel mag je niet zomaar onbeperkt nalaten of schenken. Je moet rekening houden met de erfrechtelijke reserve van je eigen kinderen. Ze hebben recht op een minimaal deel van je nalatenschap. Dat voorbehouden deel bedraagt de helft van je vermogen. Over de andere helft mag je vrij beschikken. Weet bovendien dat stiefkinderen onder bepaalde voorwaarden genieten van de laagste schenk- en erftarieven. De regels hierover verschillen van Gewest tot Gewest.

Een andere manier om je stiefkind te bevoordelen is om meer na te laten aan je partner (ouder van het stiefkind). Het stiefkind erft op termijn immers rechtstreeks van zijn of haar ouder.

5. Ik wil iets nalaten aan mijn partner, maar niet perse aan zijn of haar kinderen… kan dat?
Wanneer je iets nalaat of schenkt aan je partner, dan komt dat in zijn of haar vermogen terecht. Zijn of haar kinderen erven op hun beurt bij het overlijden van je partner. Mogelijks erven zij dan onrechtstreeks je nagelaten of geschonken goederen. Dat is niet altijd de bedoeling, vooral als je zelf kinderen hebt. 

Trouw je met je partner? Dan zal het wettelijk erfrecht je huwelijkspartner beschermen, maar niet je stiefkinderen. Je huwelijkspartner erft het vruchtgebruik op gans de nalatenschap, je eigen kinderen erven de blote eigendom. Wanneer je partner op zijn of haar beurt overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en krijgen je kinderen de goederen in volle eigendom. Je stiefkinderen erven niets. Is een huwelijk te verregaand? Dan is een andere oplossing om te werken testament in het voordeel van je partner, en met een legaat “de residuo”. Je laat zo iets na aan je partner, met de bepaling dat wat er overblijft aan je eigen kinderen moet toekomen. Laat je ook hier adviseren door een notaris zodat je goed op de hoogte bent van wat je precies kan nalaten via een testament.

 

Bron: Fednot

 

Filip SEGERS
Notaris

Filip.Segers(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Christiaan EYSKENS
Notaris

Christiaan.Eyskens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Louis DIERCKX
Notaris

Louis.Dierckx(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Helene LUYTEN
Notaris

Helene.Luyten(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Gust BROSENS
Notarieel medewerker

Gust.Brosens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Verkoop

Ann-Sophie LIEKENS
Kandidaat-notaris

Ann-Sophie.Liekens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Christiaan DE BACKKER
Master in de rechten

Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Projecten

Elke DROOGHMANS
Licentiate in de rechten

Elke.Drooghmans(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Projecten

Hanne EVERAERTS
Licentiate in de rechten

Hanne.Everaerts(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Projecten

Nathalie GRUWIER
Master in de rechten

Nathalie.Gruwier(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Projecten

Kasper JACOBS
Master in het notariaat

Kasper.Jacobs(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Julie LIEVENS
Master in het notariaat

Julie.Lievens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Vennootschappen/Afdeling Projecten

Karolien LUYTS
Licentiate in de rechten

Karolien.Luyts(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Dorien RENDERS
Master in de rechten

Dorien.Renders(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Vennootschappen

Sofie ROEFFLAER
Licentiate in de rechten

Sofie.Roefflaer(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Gitte THIJS
Master in het notariaat

Gitte.Thijs(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Laura VAN SWEEVELT
Master in de rechten

Laura.Vansweevelt(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Projecten

Michelle WILMSEN
Master in het notariaat

Michelle.Wilmsen(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Nicky ANTHONISSEN
Notarieel medewerkster

Nicky.Anthonissen(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Verkoop

Daisy BAEYENS
Notarieel medewerkster

Daisy.Baeyens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Projecten

Lore BEYENS
Notarieel medewerkster

Lore.Beyens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Sofie CAERS
Notarieel medewerkster

Sofie.Caers(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Verkoop

Ilse CEUSTERS
Notarieel medewerkster

Ilse.Ceusters(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Receptie/Administratie

Nathalie CORNELISSEN
Notarieel medewerkster

Nathalie.Cornelissen(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Verkoop

Miek DE KINDEREN
Notarieel medewerkster

Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Projecten

Valerie HERMANS
Notarieel medewerkster

Valerie.Hermans(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Receptie/Administratie

Lieve JACOBS
Notarieel medewerkster

Lieve.Jacobs(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Boekhouding/Nazorg

Griet JOOS
Notarieel medewerkster

Griet.Joos(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Vennootschappen

Ann LUYCKX
Notarieel medewerkster

Ann.Luyckx(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Verkoop

Ben MAES
Notarieel medewerker

Ben.Maes(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Nalatenschappen

Stefanie MERMANS
Notarieel medewerkster

Stefanie.Mermans(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Verkoop

Martine MOONEN
Notarieel medewerkster

Martine.Moonen(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Afdeling Familiaal Vermogensrecht

Ellen NUYENS
Notarieel medewerkster

Ellen.Nuyens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Receptie/Administratie

Kim SLEGERS
Notarieel medewerkster

Kim.Slegers(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Receptie/Administratie

Els VAN LOON
Notarieel medewerkster

Els.Vanloon(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Boekhouding/Nazorg

Karin WENS
Notarieel medewerkster

Karin.Wens(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/65.92.45
Fax 014/65.92.46

Boekhouding/Nazorg

Inge WEYERS
Notarieel medewerkster

Inge.Weyers(plaats the 'at' sign hier)notura.be
Tel. 014/42.51.51
Fax 014/43.93.97

Afdeling Verkoop

 
 

Immo

Openbare verkoop

Handelspand
Steenweg op Gierle 114
2300 Turnhout

Uit de hand verkoop € 379.000

Appartement
Smalvoortstraat 11
2300 Turnhout

Online verkoop € 195.000

Huis
Meirgorenstraat 57
2300 Turnhout

Online verkoop € 200.000

Huis
Melkstraat 27
2460 Kasterlee

Uit de hand verkoop € 199.500

Appartement
Klein Ravels 18
2380 Ravels

Openbare verkoop € 105.000

Huis
Sint Pieterstraat 25
2300 Turnhout

Openbare verkoop € 115.000

Huis
Wouwerstraat 100
2300 Turnhout

Openbare verkoop € 160.000

Huis
Tichelarijstraat 26
2300 Turnhout

Openbare verkoop € 140.000

Huis
Albrecht Rodenbachplantsoen 62
2300 Turnhout

Openbare verkoop € 170.000

Huis
Rubensstraat 90
2300 Turnhout

Uit de hand verkoop € 287.720

Grond
Steenweg op Ravels
2360 Oud-Turnhout

Openbare verkoop

Garage
Spoorwegstraat 0
2300 Turnhout

Openbare verkoop

Garage
Spoorwegstraat 0
2300 Turnhout

     
loader
 

NOTURA - Segers, Eyskens, Dierckx en Luyten, geassocieerde notarissen

Gasthuisstraat 7/1
2300 Turnhout
Tel. (014) 42.51.51
Fax. (014) 43.93.97

NOTURA - Segers, Eyskens, Dierckx en Luyten, geassocieerde notarissen

Moleneinde 14
2381 Ravels
Tel. 014/65.92.45
Fax. 014/65.92.46

 
Parking

Parking

Kantoor Turnhout: Privé parking achter het kantoor
GPS 'HOFPOORT 15-17'

Kantoor Ravels: parking achter het kantoor

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .